شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* نشرکلیه اسناد مربوط به سفارش ، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش