شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* نوع و میزان حمایت از نهادهاو موسسات مشمول حامی برگزاری هستند