شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* کلیه قوانین ، مقررات وانتشار مصوبات وتصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی (بخشنامه،مصوبات شوراها ،کارگروه ها،کمیته ها)

کلیه قوانین ، مقررات وانتشار مصوبات وتصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی (بخشنامه،مصوبات شوراها ،کارگروه ها،کمیته ها)

 

جهت دریافت شیوه نامه موسیقی کلیک نمایید.