شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* ساختار و نحوه انتخاب اعضا، تصمیمات کلیه شوراها کمیسیون هاوکارگروه های تصمیم گیری درواحدهای مشمول