شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* آیین نامه، دستورالعملها و فرآیند مربوط به استخدام تخصیص پستیی و ارتقا و اعطای حقوق، مزایا و خدمات رفاهی