شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* لیست بودجه ریزی براساس برنامه های تعریف شده به تفکیک فصول هزینه ای و گزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها
بودجه ریزی

* لیست بودجه ریزی بر اساس برنامه های تعریف شده به تفکیک فصول هزینه ای و گزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها

لیست بودجه ریزی:

* جدول تفاهم نامه عملکردی اعتبارات هزینه ای

1-تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان کرمانشاه در سال 1398

2- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان  ثلاث باباجانی سال 1398  

3- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان  سنقر و کلیایی سال 1398  

4- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان اسلام آباد غرب سال 1398   

5-تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان پاوه سال 1398                 

6-تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان جوانرود سال 1398            

7-تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان دالاهو سال 1398              

8- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان روانسر سال 1398             

9- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان سرپل ذهاب سال 1398      

10- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان صحنه سال 1398             

11- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان قصرشیرین سال 1398       

12- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان کنگاور سال 1398           

13- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان گیلانغرب سال 1398        

14- تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی عملیاتی شهرستان هرسین سال 1398      

15- تفاهم نامه بودجه ریزی عملیاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه سال 1399

*گزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها