خدمات پیشخوان دولتصدورمجوزموسسات فرهنگی تک منظوره وچندمنظوره

اطلاعات کامل درمورد موسسات ومراکز فرهنگی وهنری

جهت دریافت اطلاعات کامل وهمچنین دریافت اساسنامه و صورتجلسات تاسیس وتغییرات موسسات و مراکز فرهنگی وهنری، اینجا کلیک نمایید.