مسابقه پیامکیوصیت نامه

مسابقه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)

مسابقه وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره)

  سوالات مسابقه پیامکی          سوالات مابقه

 

 

 

متن وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره)

وصیت نامهوصیت نامه