• مسابقه پیامکی نماز ویژه کارکنان اداره کل ارشاد سال 91