بریده جراید استان کرمانشاه

شهاب متقی فر رئیس جدید انجمن موسیقی کرمانشاه شد [ سلام سلامت کرمانشاه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
شهاب متقی فر رئیس جدید انجمن موسیقی کرمانشاه شد [ مهر کرمانشاه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
شهاب متقی فر رئیس جدید انجمن موسیقی کرمانشاه شد [ مهر کرمانشاه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
شهاب متقی فر رئیس جدید انجمن موسیقی کرمانشاه شد [ بهار کرمانشاه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
اسلام آباد غرب به عنوان شهر خلاق ایران [ نقد حال - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]