بریده جراید استان کرمانشاه

درخشش هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای پسران [ هفته نامه سیمره - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
فیلم یا سریالی فاخر درمورد روز ملی کرمانشاه ساخته شود [ سلام سلامت کرمانشاه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
اولین کنگره ملی شاعر کرد خانای قبادی در جوانرود برگزار شد [ سلام سلامت کرمانشاه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
اضافه شدن عملیات مرصاد در کتابهای درسی [ هفته نامه سیمره - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
برای شناساندن روز ملی کرمانشاه فرهنگ سازی شود [ بولتن بریده جراید - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
قلم و صاحبان قلم را ارج می نهیم [ مبشر صبح - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
صفحه ۱ از ۲۰