بریده جراید استان کرمانشاه

اهدا هنر کارت به هنرمندان استان کرمانشاه [ آوای کرمانشاه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ]
جشنواره کالا و محصولات فرهنگی تمدید شد . [ بهار کرمانشاه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ]
صدور بیش از 1700 هنرکارت در کرمانشاه [ ابوذر - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ]
بیشترین جذب منابع کتاب کشور به کرمانشاه تعلق دارد . [ سلام سلامت کرمانشاه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ]
بیشترین جذب منابع کتاب کشور به کرمانشاه تعلق دارد . [ سلام سلامت کرمانشاه - ۶ اسفند ۱۳۹۹ ]