معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت توسعه و مدیریت منابع

جلسه کارگروه توسعه

جلسه کارگروه توسعه مدیریت منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به ریاست صدراله بابلی معاون توسعه و مدیریت منابع اداره کل ، یاوری معاونت سازمان برنامه ریزی و آموزش استانداری به همراه اعضای کارگروه توسعه اداره کل برگزار گردید .