روابط عمومی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

مسئول روابط عمومی  : محمد جواد قباد پور

کارشناس روابط عمومی :احسان ملکیان، پروا بهرامی تبار

تلفکس : 08318244744


ایمیل :  r.omoomi.ksh@farhang.gov.ir