روابط عمومی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

مسئول روابط عمومی  :  سعید کرمی چمه      
کرمی

کارشناس روابط عمومی :  فتاح مومنه ،احسان ملکیان، پروا بهرامی تبار

تلفکس : 08318244744


ایمیل :  ro.ershad@chmail.com