مدیریت اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

حوزه مدیریت :

مدیرکل : بهرام فاضلی زاد

دفتر مدیرکل

کارشناس ارزشیابی و خدمات مدیریت

و رئیس دفتر مدیرکل  افشین رستمیان

مسئول دفتر : سید محمد ضیغمیان

تلفن : 38238373