مدیریت اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

 

مدیرکل : بهرام فاضلی زاد

  مدیر کل

کارشناس ارزشیابی و خدمات مدیریت

و رئیس دفتر مدیرکل  افشین رستمیان

مسئول دفتر : سید محمد ضیغمیان

تلفن : 38238373

رایانامه : modir.ershad@chmail.com