• مدیریت اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

حوزه مدیریت :

مدیرکل : حجت الاسلام رحیم جعفری

دفتر مدیرکل

کارشناس ارزشیابی و خدمات مدیریت

و رئیس دفتر مدیرکل 

مسئول دفتر : افشین رستمیان

تلفن : 38238373