معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت هنری و سینمایی

معاونت هنری و سینمایی

نام و نام خانوادگی :

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

ایمیل

مهدی ربانی نژاد

معاون هنری و سینمایی

7288882

 

os.ershad@chmail.com

جمال برفی


رئیس گروه  هنری و سینمایی

 


oh.ershad@chmail.com

 

  

 

تلفنخانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404