معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت فرهنگی و مطبوعاتی

معاونت فرهنگی و مطبوعاتی

نام و نام خانوادگی  :

  • مظفر تیموری

سمت : معاونت فرهنگی و  رسانه ایی 

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

تلفن تماس : 8238374

رایانامه : of.ershad@chmail.com

 نام نام خانوادگی: 

  • پیمان جسری 

سمت: رئیس گروه اداره فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

نام نام خانوادگی: 

  • محسن باباجانی 

سمت: کارشناس موسسات و مراکز فرهنگی 

نام و نام خانوادگی :

  • احسان ملکیان، خانم علیدادی، خانم محبی 

سمت : کارشناسان دفتر فعالیتهای قرآنی

تلفن : 8249926

ایمیل :

 نام نام خانوادگی:

  • محسن کرمیان

سمت: رئیس گروه قرآن و عترت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

نام و نام خلانوادگی :

  • خانم مهتاب صوابی

سمت : رئیس گروه امور رسانه

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  233

نام و نام خانوادگی :

  • سید علی سلیمانی

سمت : کارشناس کانون های  تبلیغاتی

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  232

نام و نام خانوادگی :

  • آقای حصاری کارشناس موسسات فرهنگی

تلفن : 8254847

ایمیل