معاونت فرهنگی و مطبوعاتی

نام و نام خانوادگی  : خانم پریسا محمدی

سمت : سرپرست معاونت فرهنگی و  مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

تلفن تماس : 8238374

ایمیل :

نام نام خانوادگی: محسن کرمیان

سمت: سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

نام نام خانوادگی: خسرو تمری

سمت: رئیس اداره فرهنگی 

نام و نام خانوادگی : محسن نجفی ،  حجت محمودی ، خانم علیدادی

سمت : کارشناس دفتر فعالیتهای قرآنی

تلفن : 8249926

ایمیل :

نام و نام خلانوادگی : آقای ملکی

سمت : کارشناس فرق و مذاهب

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  233

 

نام و نام خانوادگی : آقای مسعود گودرزی

سمت : کارشناس مراکز و انجمنها و موسسات و تبلیغاتی

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  232

نام و نام خانوادگی : آقای حصاری کارشناس موسسات فرهنگی

تلفن : 8254847

ایمیل