معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت فرهنگی و مطبوعاتی

معاونت فرهنگی و مطبوعاتی

نام و نام خانوادگی  :سیروس کاظمی

سمت : معاونت فرهنگی و  رسانه ایی  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

تلفن تماس : 8238374

رایانامه : of.ershad@chmail.com

نام نام خانوادگی: محسن کرمیان

سمت: رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

نام نام خانوادگی:بیژن مومنه

سمت: رئیس  گروه اداره فرهنگی 

نام و نام خانوادگی : احسان ملکیان، خانم علیدادی، خانم موسوی

سمت : کارشناس دفتر فعالیتهای قرآنی

تلفن : 8249926

ایمیل :

نام و نام خلانوادگی : خانم مهتاب صوابی

سمت : رئیس گروه امور رسانه

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  233

نام و نام خانوادگی :سید علی سلیمانی

سمت : کارشناس مراکز و انجمنها و موسسات و تبلیغاتی

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  232

نام و نام خانوادگی : آقای حصاری کارشناس موسسات فرهنگی

تلفن : 8254847

ایمیل