معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت فرهنگی و مطبوعاتی

معاونت فرهنگی و مطبوعاتی

نام و نام خانوادگی  :

  • مظفر تیموری

سمت : معاونت فرهنگی و  رسانه ایی 

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

تلفن تماس : 8238374 داخلی :241

رایانامه : of.ershad@chmail.com

 نام نام خانوادگی: 

  • پیمان جسری 
  •  سمت: رئیس گروه اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه
  • تلفن : 38229590 داخلی :217

نام نام خانوادگی: 

  • محسن باباجانی 

سمت: کارشناس موسسات و مراکز فرهنگی 

تلفن : 38252200 داخلی : 218

نام و نام خانوادگی :

  • احسان ملکیان، خانم علیدادی، خانم محبی 

سمت : کارشناسان دفتر فعالیتهای قرآنی

تلفن : 8249926

داخلی :247

 نام نام خانوادگی:

  • محسن کرمیان

تلفن : 38213385  داخلی : 214  سمت: رئیس گروه قرآن و عترت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

نام و نام خلانوادگی :

  • خانم مهتاب صوابی

سمت : رئیس گروه امور رسانه

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی 252

نام و نام خانوادگی :

  • سید علی سلیمانی

سمت : کارشناس کانون های  تبلیغاتی

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی 239

نام و نام خانوادگی :

  • آقای مهدی بساطی کارشناس موسسات فرهنگی

تلفن :38244741

داخلی : 239