معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی : صدراله بابلی

سمت : معاون اداری و مالی

تلفن :  8238375  داخلی :213

نام و نام خانوادگی :مصطفی جابری

سمت : مسئول کارگزینی و امور رفاهی

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی   221

نام و نام خانوادگی : جواد احمدی پور

سمت : مسئول انفورماتیک

تلفن : 8250605

داخلی :238-235