معاونت ها و مراکز ستادیکانون های فرهنگی وهنری مساجد

کانون های فرهنگی وهنری مساجد

حجت الاسلام افشین کلات پور

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه

تلفن: 0831-7217047

آدرس: کرمانشاه - انتهای کوچه ثبت -پشت آب و فاضلاب منطقه 1