بانک اطلاعات قوانین و مقرراتآئین نامه های مصوب شورای فرهنگی عمومی

بخش دوم: آئین نامه های مصوب شورای فرهنگی عمومی

 

بخش دوم:

آئین نامه های مصوب شورای فرهنگی عمومی

 

 

 

 

طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری

(مصوب شورای فرهنگی عمومی)

مقدمه

به منظور تنظیم امور و فعالیتهایی که تحت عنوان «تبلیغات دیواری» در سطح شهرها صورت می‌گیرد و هماهنگ نمودن کوشش‌های تبلیغی سازمانها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه و بهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در ارتباط با مفاد بند 2 ماده 2 آئین نامه شورای فرهنگ عمومی، طرح تشکیل «شورای تبلیغات شهری»، اهداف و وظایف و اختیارات آن در جلسات سی و ششم تا چهل و یکم شورای فرهنگ عمومی مطرح شده و پس از بحث و بررسی به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده 1- هدف :

هدایت تلاشهای مردمی و جمعی در زمینه‌های تبلیغات فرهنگی و هنری و سیاسی در معابر و راهها، میادین و اماکن عمومی و همچنین بهره‌گیری مناسب و مطلوب و بجا از امکانات عمومی در جهت افرایش آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و ایجاد هماهنگی و نظم لازم در این زمینه.

ماده 2- تعریف

تبلیغات شهری عبارت است از : شعار نویسی، نقاشی، طراحی و نصب پوستر و همچنین اطلاعیه و اعلامیه و تندیس و کتیبه در زمینه‌ها و موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و ....... در سطح شهر که توسط دستگاههای دولتی، ارگانها، نهادهای مردمی، انجمن‌ها، مراکز، جمعیت‌ها، موسسات، شرکت‌ها، و اشخاص صورت می‌گیرد.

ماده 3- شورای تبلیغات شهری :

الف- شورای تبلیغات شهری در تهران زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

اعضای این هیئت عبارتند از :

1-        نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.

2-        نماینده نخست وزیر

3-        نماینده شهرداری

4-        نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5-        سه نفر آشنا به مسائل اسلامی، هنری و ارتباطات به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای فرهنگ عمومی.

ب : شورای تبلیغات شهری در استان زیر نظر ادارات کل ارشاد اسلامی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1-        مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-        نماینده استانداری

3-        نماینده سازمان تبلیغات اسلامی

4-        نماینده شهرداری

5-        سه نفر صاحبنظر در مسائل اسلامی، هنری و ارتباطات با تصویب شورای فرهگ عمومی استان

تبصره: در صورتی که شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل نشده باشد، انتخاب آنان بر عهده شورای تبلیغات شهری استان خواهد بود.

ج: در شهرهای هر استان به تناسب نیاز منطقه و امکانات موجود جهت نظارت بر اجرای این ضوابط، شورایی زیر نظر شورای شهری استان تشکیل خواهد شد.

ماده 4- وظایف و اختیارات :

1-        سیاست گذاری و تعیین ضوابط کلی و عمومی در امر تبلیغات شهری در چهارچوب اصول و موازین ذیل:

الف: مراعات جهات شرعی و مقررات قانونی.

ب: توجه به مبانی تبلیغ و اصول ارتباطاتی و رعایت اصول زیبائی شناختی و توجه به خصایص هنری اسلامی و ملی.

ج: لحاظ مسائل فرهگی و سیاسی کشور و ویژگیهای فرهنگی مناطق

د: اجتناب از مداهنه و چاپلوسی، استهزاء و عیب جویی و پرهیز از افراط و تفریط، تکرار غیر لازم و ابتذال در تبلیغ .

تبصره:تشخیص حدود و نحوه ارتباط هر یک از این موارد با هر یک از انواع تبلیغات موضوع ماده 2 بر عهده شورا است.

2-    تقویت انگیزه‌های مردمی و ایجاد در زمینه‌های مشارکت همگانی در فعالیت‌های تبلیغی شهری وهدایت این کوششها از طریق آموزش عمومی و انجام برنامه‌های توجیهی و توضیحی از قبیل موضوع نماز جمعه، صدا و سیما و مطبوعات.

3-        بررسی سالانه وضعیت تبلیغات شهری کشور و ارزیابی فعالیتهای هدایتی و نظارتی شوراها در این زمینه و گزارش آن به شورای فرهنگ عمومی.

4-    تهیه، اعلام و ابلاغ برنامه‌های لازم با شیوه‌های مناسب برای پاکسازی سطح شهر از آثار تبلیغی نامطلوب و نابجا از طریق دستگاههای ذیربط و طرق مناسب دیگر و همچنین جلوگیری از انجام هر گونه تبلیغات غیر مجاز و نامناسب از طریق دستگاههای قانونی و اجرایی.

5-    مراقب در حفظ شعارها، کتیبه‌ها و هر گونه آثار تبلیغی شهری که از جنبه‌های تاریخی یا هنری واجد ارزش خاص می‌باشد و توجه دادن مسئولین و سازمانهای ذیربط به حفاظت از آنها.

6-        تعیین با ایجاد محل‌های مناسب و مجاز برای انواع تبلیغات فرهنگی یا تجاری.

تبصره 1: استفاده از دیوارخانه‌ها و ساختمانهای اشخاص، سازمانها، موسسات، نهادها و ادارات و.... بدون اجازه صاحبان و مسئولان آنها و بدون رعایت سایر ضوابط مندرج در این مصوبه ممنوع است.

تبصره 2: هر گونه تبلیغات بر روی دیوار سفارتخانه‌ها و سایر نمایندگی‌های خارجی کلاً ممنوع است.

7-        تعیین ضوابط مربوط به میزان و نحوه دریاف عواض از انواع تبلیغات و آگهی‌های تجاری در سطح شهر و نظارت بر کسب و مصرف عوارض مزبور.

8-        هر گونه پیشنهاد تامین بودجه برای تهیه و اجرای طرح‌های نمونه از محل دریافت عوارض تبلیغات تجاری و ...

9-    کلیه مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی، نظامی و انتظامی و اشخاص، موظفند برای اجرای طرح‌های تبلیغاتی خود در اماکن مجاز که از سوی «شورا» تعیین و اعلام می‌شود، ضمن ارائه طرح به شورای مذکور، مجوز لازم را دریافت دارند.

تبصره 1- اماکن و مناطقی که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد، به وسیله «شورای تبلیغات شهری»، تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره 2: کوشش‌های تبلیغی در نقاط و محله‌های دیگر شهر با رعایت ضوابط و اصول فنی هنری، فرهگی، سیاسی و ... که در سایر مواد و بندهای این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته است، بلامانع خواهد بود.

10- حدود وظایف و مسئولیت هر یک از سازمانهای عضو و نحوه تشکیل و تداوم جلسات و کیفیت همکاری اعضاء با یکدیگر، در نخستین جلسات «شورا»، تعیین خواهد شد.

11- کلیه دستگاههای و موسساتی که با توجه به وظایف و اختیارات «شورای تبلیغات شهری» به نحوی در ارتباط با امور مربوط به این شورا قرار دارند، در چارچوب این مصوبه، مکلف به همکاری می‌باشند.

ماده 5- ضوابط فوق مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره در جلسات سی و ششم تا چهل و یکم شورای فرهنگ عمومی مورخ 26/2 ، 9/3، 13/4، 27/4 و 7/6/66 به تصویب رسید.

 

آخرین مصوبات درباره نامگذاری روزهای خاص (مصوب 28/3/1375)

در دویست و سی و دومین جلسه مورخ 28/3/75 شورای فرهنگ عمومی بر اساس توصیه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی مجدد روزهای مصوب و بررسی چگونگی تبدیل هفته‌ها به روز و کاهش برخی از روزهای مصوب نامگذاری شده، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید:

1-        کلیه هفته‌ها به روز تقلیل یابند و در تقویم سال جدید فقط عنوان روز درج شود.

2-        نامگذاری ایامی که نامگذاری جهانی دارد با تقویم هجری شمسی تطبیق و بعنوان روز نامگذاری شده در تقویم ثبت می‌شود.

3-        دستگاههای پیشنهاد دهنده روز نامگذاری بایستی روز مورد نظر را با تطبیق هجری شمسی به شورا پیشنهاد دهند.

4-    در مورد نامگذاری روزهایی که به صورت هجری قمری پیشنهاد می‌شود شورا به صورت موردی بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید. روال اساسی با ثابت نمودن نامگذاری روزها در تقویم هجری شمسی است.

5-    در صورتی که دستگاه پیشنهاد دهنده در خواست برگزاری بیش از یک روز را داشته‌اند، بدون درج در تقویم سه ماه قبل از برگزاری روزها با ارائه گزارش برنامه‌های پیشنهادی، از شورای فرهنگ عمومی جهت تصمیم‌گیری اعلام نظر شود.

6-    همچنین شورای فرهنگ عمومی پس از ارزیابی عملکرد و گزارش سنجش افکار عمومی و به تشخیص کمیسیون نامگذاری روزهای خاص می‌تواند روزهایی را برای مدت معینی تصویب کند.

7-    روزهایی که از طرف ستاد کل نیروهای مسلح مورد تائید حضرت امام خمینی و حضرت آیت ا... خامنه‌ای باشند بعد از تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اظهار نظر به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال خواهد شد.

8-    در مورد روزهای قبلی نیز موارد طی بخشهای فرهنگی- آموزشی، خدماتی- اجتماعی، اقتصادی، صنعتی،‌ نظامی- دفاعی، برسی و نتایج طی جدولهای پیوست تغییر می‌یابد.


بخش فرهنگی و آموزشی

ردیف

عنوان مصوب جدید

دستگاه پیشنهاد دهنده

زمان پیشنهادی

1

روز معلم

وزارت آموزش و پرورش

12 اردیبهشت

2

روز اسناد ملی

سازمان امور اداری و استخدامی

17 اردیبهشت

3

روز میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی

29 اردیبهشت

4

روز جهانی صنایع دستی

وزارت صنایع

20 خرداد

5

روز زن

شورای فرهنگی، اجتماعی زنان

20 جمادی الثانی

6

روز کتاب و کتابخوانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاونت امور فرهنگی)

24 آبان

7

روز سواد آموزی

وزارت آموزش و پرورش

7 دی

8

روز امور تربیتی و تربیت اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

8 اسفند

 

بخش خدماتی و اجتماعی

ردیف