بانک اطلاعات قوانین و مقرراتمصوبات شورای عالی اداری

مصوبات شورای عالی اداری

مصوبات شورای عالی اداری
                                                                      
 
 
                                                                                                                 تاریخ 19/5/ 1370
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع: تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر استانی
شورای عالی اداری در پانزدهمین جلسه مورخ 16/5/1370 ، بنا به‌پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بمنظور تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر استانی و متناسب کردن اختیارات مقامات دولتی دراستان و تنظیم گستره منطقی تشکیلات دولت در ارائه خدمات، در رابطه با نحوه انجام وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب نمود تا وظائف ذیل در جهارجوب سیاستها و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط واحدهای استانی آن وزارت انجام پذیرد.
1:صدور مجوز تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمائی و انجمنهای فرهنگی و هنری.
2:صدور مجوز ایجاد هتلها، مسافرخانه‌ها و رستورانهای بین راهی و تأسیسات توریستی.
3:صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونها و مؤسسات تبلیغاتی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت کارهای چاپ و همچنین صدور اجازه تأسیس یا انحلال مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشیها و نظارت بر فعالیت آنها.
1:سهمیه‌بندی و تخصیص امکانات به‌واحدهای چاپی.
2:صدور مجوز تشکیل تورهای مسافرتی داخلی و خارجی.
وزارت راه وترابری موظف است با واگذاری اختیارات لازم به‌واحدهای استانی خود تمهیدات لازم را برای اجرای این بند فراهم آورد.
6:تنظیم بودجه و تهیه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوط به‌ایجاد کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی و هنری.
7:انجام امور اداری، مالی، پرسنلی و تدارکاتی مربوط با رعایت اصل عدم تمرکز.
8:کلیه تأسیسات توریستی، هتلها، مهانسراها و سایر واحدهای مشابه متعلق به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی در سطح استان بصورت غیر متمرکز اداره شود و درآمدهای حاصله نیز مصروف هزینه‌های مربوط به تأسیسات فوق‌الذکر در استان گردد.
وزارت مزبور می‌تواند هتلها و مهمانسراها و سایر واحدهای مشابه را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
9:وزارت مذکور مکلف است در جهت اجرای اصل عدم تمرکز نسبت به تفویض اختیار لازم به واحدهای تابعه موجود در سطوح تشکیلاتی پائین‌تر از استان اقدام نماید.
10: در جهت اجرای این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح تشکیلات، استانی نمودن بودجه‌های ملی حداکثر ظرف مدت 2 ماه اقدامات لازم را معمول نمایند و گزارش اجرای این مصوبه به شورای عالی اداری ارائه گردد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری: سید منصور رضوی


شماره 2400/ دش
16/12/1371 
دادگستری جمهوری اسلامی ایران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: وزارت امور اقتصادی و دارائی
 
       مصوبه شورای عالی اداری در خصوص صدور گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث
شورای عالی اداری در سی و هشتمین جلسه مورخ 5/12/1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور ارتقاء سطح کارآئی و دستیابی به نظام کارآمد اجرائی و تسهیل و تسریع در امور مراجعین و همچنین در اجرای مصوبات نهمین و بیست و یکمین جلسات این شورا مبنی بر بهبود سیستم‌ها و روشها وگردش کار در دستگاههای دولتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، در خصوص صدورگواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث موارد ذیل را تصویب نمود:
1.دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی، بهای ترکه در خصوص ماده 361 قانون امور حسبی را به مبلغ ده میلیون (10000000) ریال افزایش دهد.
2.دادگستری جمهوری اسلامیا یران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند ظرف مدت 48 ساعت پس از صدور آگهی حصر وراثت نسبت به نشر آن در جراید کثیرالانتشار اقدام نمایند.
1-    دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یکروز پس از اتمام مهلت آخرین نشر آگهی نسبت به صدورگواهی حصر وراثت اقدام نماید.
2-    وزارت امور اقتصادی و دارائی حوزه‌های مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های دریافتی را به دفتر مرکزی ارسال نماید دفتر مذکور اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف مدت قانونی یکماه جهت سیر مراحل بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود در غیر اینصورت حوزه‌های مالیاتی می‌توانندرأساً نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام نمایند.
3-    دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است لایحه مواد 361 و 362 قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 را حسب مورد که در پیوست این مصوبه می‌باشد جهت سیر مراحل تصویب تنظیم و به هیئت وزیران تقدیم نماید.
4-    وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است لایحه اصلاح ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در خصوص اصلاح روش صدور گواهینامه واریز مالیات بر ارث را حسب پیوست این مصوبه تنظیم و به هیأت وزیران تقدیم نماید. 
5-    دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت یکماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشند اقدام نمایند:
6-    دادگستری جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند حسب مورد مفاد بندهای 1، 2، 3 و 4 این مصوبه را از تاریخ 1/1/1372 به مورد اجراء گذارند.
7-    وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، امور اقتصادی و دارائی و فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری سید منصور رضوی 
شماره 168327/1901 
 تاریخ 8/9/1382
 
مصوبه شورای عالی اداری در مورد ارزیابی عملکرد سال 1382 دستگاههای اجرایی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
شورای عالی اداری در صد و ششمین جلسه مورخ 17/8/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره 2 بند (ج) ماده 5 آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره 44642/ت/27701ه مورخ 28/10/1381 هیأت وزیران)، تصویب نمود:
ارزیابی عملکرد سال 1382 دستگاههای اجرایی علاوه بر وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری در مورد سازمانها و دستگاههای مشروح ذیل نیز انجام خواهد شد.
فرآیند ارزیابی دستگاههای مذکور مطابق با برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده در آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و دستورالعمها و فرم‌های مربوط می‌باشد.
1.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2.سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
3.شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
4.سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور 
5.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
6.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
7سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
8.سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8گمرک جمهوری اسلامی ایران 
10سازمان اوقاف و امور خیریه
11.سازمان ثبت احوال کشور
12.سازمان میراث فرهنگی
13.سازمان بهزیستی کشور
14.شرکت مخابرات ایران
15.سازمان حج و زیارت
16سازمان امور مالیاتی
معاون اول رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری محمد ستاری‌فر
شماره: 221320/1901  
تاریخ: 26/11/1382
شورای عالی اداری در یکصدو‌هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در اجرای مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری (مصوبه شماره 18540/13 0ط مورخ 10/2/1381 شورای عالی اداری) دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان را به شرح ذیل تصویب نمود:
 
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری
ماده 1: تعاریف:
مصوبه: منظور از مصوبه در این دستورالعمل مصوبه شماره 18540/13 0ط مورخ 10/2/1381 شورای عالی اداری در مورد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری می‌باشد.
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات، شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکتهای بیمه، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.
ارباب رجوع: شخصی است که جهت دریافت خدمت یا کالا در چارچوب قوانین و مقررات عمومی به دستگاههای مشمول مصوبه مراجعه می‌نماید.
کارکنان: مستخدمین دولت اعم از رسمی و غیر رسمی درکلیه سطوح شغلی که عهده‌دار انجام وظایف محوله از دستگاه متبوع خود می‌باشند.
ماده 2: دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین واحدهای سازمانی که مستقیماً به مردم خدمت و یا کالا ارائه می‌نمایند  نظیر واحدهای درمانی، خدماتی و اداری اقدام و فرآیندهای مرتبط با ارباب رجوع را احصاء و مستند نمایند.
تبصره: واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی و نظایر آن که بطور مستقیم با مردم و ارباب رجوع برای ارائه خدمات در تماس نمی‌باشند با تشخیص دستگاه مربوطه مشمول این مصوبه نمی‌گردند.
ماده 3: واحد امور اداری (کارگزینی) بعد ازجمع بندی سالانه نظرات ارباب رجوع فرم ع:131(7:81 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) بر اساس اطلاعات فرم‌های ماهانه سال گذشته در پایان اردیبهشت ماه هر سال، 5 درصد از کارکنان که بیشترین درصد برخورد مناسب (مندرج در ستون ششم فرم مذکور) را با ارباب رجوع داشته‌اند به شرط اینکه هیچ گونه برخورد نامناسب نداشته باشند، انتخاب و جهت تشویق به رییس دستگاه یا واحد سازمانی مربوط معرفی می‌نماید.
ماده 4: کارکنانی که به شرح فوق‌الذکر انتخاب و مورد تأیید رییس دستگاه یا واحد سازمانی ذیربط قرار گرفته‌اند از امتیازات ذیل برخوردار می‌شوند:
-تشویق و تقدیر با امضای رییس دستگاه یا واحد سازمانی با درج درپرونده کارگزینی مستخدم.
-حداکثر یکماه حقوق و مزایا بعنوان پاداش موضوع ماده 43 قانون استخدام کشوری و یا مقررات استخدامی دستگاه با توجه به سقف اعتبارات دستگاه.
ماده 5 مشخصات کارکنانی که مورد تشویق قرار گرفته‌اند به همراه مستندات مربوطه و گزارشی از عملکرد آنها حسب مورد به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان یا شورای تحول اداری دستگاه از بین کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده‌اند، 3 نفر را به عنوان کارکنان نمونه در جلب رضایت ارباب رجوع انتخاب نموده و در مراسم جشنواره شهید رجایی (ره) معرفی واز امتیازات ذیل بهره‌مند خواهند شد:
-اعطای طرح تکریم ارباب رجوع با امضاء استاندار یا وزیر حسب مورد.
-اعزام به سفر حج عمره و یا معادل ریالی آن.
-بهره مندی از اولویت در استفاده از فرصت‌های آموزشی.
-یکسال تعجیل در ارتقاء گروه حداکثر 3 بار در طول خدمت مستخدم.
ماده 6: واحد امور اداری (کارگزینی) نظرات و پیشنهادات مراجعین که در فرم‌های نظرسنجی از ارباب رجوع فرم ع:128 7:81 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه حذف مراحل زائد، ادغام مراحل انجام کار و اصلاح روشهای مورد عمل و یا سایر موارد مرتبط با طرح تکریم و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم منعکس شده است را جمعبندی و به تدبیر خانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دستگاه (موضوع بخشنامه شماره 195940/1900 مورخ 24/10/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ارسال می‌دارد تا مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که پیشنهاد ارائه شده عملیاتی گردیده و موجبات افزایش سطح رضایت‌مندی مردم را فراهم آورد، بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها و تایید رییس دستگاه یا مدیر واحد سازمانی به پیشنهاد دهنده جوایزی همراه با تقدیر نامه اعطاء می‌گردد.
ماده 7: رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع بر مبنای موارد ذیل صورت می‌گیرد:
-نتایج نظرسنجی از ارباب رجوع.
-گزارش بازرسان طرح تکریم.
-شکایات واصله از ارباب رجوع.
-سایر ساز و کارهای نظارتی.
ماده 8: واحد امور اداری (کارگزینی) مکلف است، 5 درصد از کارکنانی که در سه مورد متوالی بیشترین تعداد برخورد نامناسب را بر اساس نتایج فرم جمع‌بندی ماهانه نظرات ارباب رجوع به شماره ع:129(7:81) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کسب کرده‌اند و یا بر اساس گزارش بازرس یا گزارش واحد رسیدگی به شکایات موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم نموده‌اند و تخلف آنان از مصادیق بند 3 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده باشد با نظر بالاترین مقام دستگاه حسب مورد مشمول بندهای الف، ب و ج ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده و یا پرونده آنان را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید.
تبصره 1: احکام مجازاتهای فوق‌الذکر با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری با امضاء وزیر یا رییس سازمان مستقل، یا معاون یا مدیر کل (در صورت تفویض) بنا به پیشنهاد مدیر واحد مربوطه صادر خواهد شد.
تبصره 2: در مورد کارکنان آزمایشی (مشمول قانون استخدام کشوری) که در یکسال بیش از سه ماه نسبت عدم رضایت ارباب رجوع در مورد آنان بیش از 20 درصد باشد، ماده 20 قانون استخدامی کشوری اعمال خواهد شد و یا حسب مقررات مربوط، حکم آزمایشی آنان لغو می‌گردد.
تبصره 3: لازم است مدیران نسبت به تغییر شغل ویا معرفی جهت طی دوره‌های آموزشی مربوط برای کارکنانی که برخورد نامناسب با ارباب رجوع توسط آنان تداوم داشته باشد، اقدام نمایند.
ماده 9: در صورتی که امتیاز واحد سازمانی تحت سرپرستی مدیری بر اساس گزارش بازرس طرح تکریم در سه نوبت متوالی در یکسال، نامطلوب تشخیص داده شود و یا نسبت عدم رضایت مراجعین در کل واحد سازمانی بر اساس ستون هفتم فرم جمع‌بندی سالانه نظرات ارباب رجوع بیش از 20 درصد اعلام گردد یا گزارشات واصله از واحد رسیدگی به شکایات حاکی از عملکرد نامطلوب واحد سازمانی باشد، در مرحله اول براساس گزارش ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و یا شورای تحول اداری از طریق استادارد یا رییس دستگاه مورد تذکر قرار می‌گیرد و در صورت تکرار در دوره‌های بعدی ارزشیابی، موضوع از ظریق شورای تحول اداری دستگاه یا ستاد برنامه‌ریزی تحول استان به وزیر یا رییس دستگاه گزارش می‌شود تا اقدام لازم جهت تغییر شغل آنان حداقل در یک سطح پایین‌تر صورت گیرد.
ماده 10: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه از محل اعتبارات برنامه‌های ذیربط و برنامه تحول اداری و اعتبارات خارج از شمول قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
معاون رئیس جمهور و رییس سازمان محمد ستاری‌فر