بانک اطلاعات قوانین و مقرراتمصوبات هیأت وزیران

مصوبات هیأت وزیران

فصل دوم:
 
مصوبات هیأت وزیران
 
                 
                     تصویب نامه های، مرتبط با وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
 
 
تصویب نامه در خصوص عدم صدور مجوز نام خارجی ولاتین مغازه ها وفروشگاهها
بنا به تصمبم هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1361 نظر به آنکه اسامی پاره ای از مغازه ها ، فروشگاهها و شرکتها با استقلال فرهنگی و شئونات جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست ،لذا وزارتخانه ها وموسسات و سازمانها ی دولتی مسئول در این زمینه موظف اند از صدور مجوز ویا هر گونه اقدامی که موجب رسمیت یافتن نام خارجی ولاتین مغازه ها و فروشگاهها و شرکتهای مزبور می گردد احتراز نماید .
نخست وزیر میر حسین موسوی
                                                                                                                                    شماره 16542
تاریخ 2/6/62
تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای تمبر با ترکیب جدید
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1362 بنا به پیشنهاد شماره 785/4/4463/ک مورخ 17/3/62 وزارت پست وتلگراف و تلگراف وتلفن تصویب نمود ، به منظور بهبود وضع چاپ و انتشار تمبرهای جاری و یادبود پستی که نقش موثری در نشر وبیان سمبلیک فرهنگ و مواضع اصیل انقلاب اسلامی ایران دارد ، شورای تمبر با ترکیب جدید مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های پست و تلگراف وتلفن ، امور اقتصادی ودارایی ، امور خارجه ، ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی تحت نظر نماینده تام الاختیار وزارت پست و تلگراف وتلفن تشکیل و نسبت به کلیه امور مربوطه تمبرهای یاد شده بررسی واتخاذ تصمیم نموده، نتیجه را جهت اجرا و سفارش چاپ ، به وزارت مذکور اعلام نماید . [*]
وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمانهای وابسته وذیربط (سازمان چاپخانه دولتی ایران ) با توجه به اهمیت موضوع ، به اجرای تصمیمات شورای مذکور وقبول وچاپ کلیه سفارشات اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف وتلفن اقدام می نماید .
این تصویبنامه از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه 25/3/43 هیأت وزیران می باشد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
          تصویب نامه در خصوص صدور کتاب به خارج از کشور توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1362 بنا به در خواست شماره 290/100ق مورخ 18/10/1361 دفتر نشر فرهنگ اسلامی و پیشنهاد شماره 3204/62 مورخ 23/11/1362 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود . دفتر نشر فرهنگ اسلامی مجاز است کتابهایی را که مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی می باشد بدون رعایت مقررات صادرات و واردات به خارج از کشور صادر نماید . و ارز حاصل از فروش کتابهای مذکور را طبق مقررات مربوط صرف خرید و وارد نمودن انواع کاغذ ، ماشینهای چاپ و صحافی ومواد مورد نیاز چاپ وانتشارات خود دفتر نشر فرهنگ اسلامی بنماید .


تاریخ 13/11/1380
تصویب نامه در خصوص عضویت وزیر ارشاد در مجمع عمومی شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/11/1380 به استناد 7قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379 تصویب نمود :
وزیران صنایع و معادن  و فرهنگ ارشاد اسلامی به عنوان مجمع عمومی شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند .
محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
                           آیین نامه اماکن عمومی
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1364 با عنایت به مرقومه شماره 18140/64 مورخ 22/12/63 ریاست جمهوری و با توجه به پیشنهاد شماره 24/5708 مورخ 11/6/1364 وزارت کشور تصویب نمودند، اصلاحات مشروحه زیر در آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویبنامه شماره 15818 مورخ 10/10/63 هیأت وزیران صورت پذیرد :
1.ماده 3 و تبصره ذیل آن و همچنین مواد 6 و27 آیین نامه به ترتیب زیر اصلاح گردد :
ماده 3: مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت .
تبصره ضوابط مربوط به صلاحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی ونیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی ، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه وپس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 6: در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آیین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند .
ماده27: تخلف از مقررات این آیین نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی ودر صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دایم پروانه کسب می گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی وقانونی نخواهد شد .
1-        مواد زیر به عنوان مواد 28 و 29 و 30 به آیین نامه اماکن عمومی الحاق وماده 28 آیین نامه عیناً به عنوان ماده 31 درج گردد :
ماده 28: برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب وفقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود .
ماده 29: در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد .
ماده 30: کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد . لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آیین نامه پیش آید . در صورتی که موضوع در شهربانی مطرح ومنجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
                                                                                                                                  شماره 600/40 ت 186
14/3/1368
وزارت برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ6/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 480:72/2911:1 مورخ 27/2/1368 وزارت برنامه و بودجه وبه استناد تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور ماده(1) آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ، ماشینی ، انفورماتیک ، نشریات مصوبه42940 مورخ17/4/1366 را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند :
 
تصویب نامه راجع به اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ، ماشینی ، انفورماتیک ، نشریات
ماده 1: پرداخت حق التدریس ، حق تالیف و ترجمه و ویرایش ، تهیه و تدوین و چاپ نشریه های تخصصی ( روزنامه ، مجله ، کتب وهر گونه نشریات تخصصی دیگر ) حق الزحمه مربوط به خدمات ماشینی (کامپیوتری ) ، طراحی وایجاد سیستمها ،توسعه و تجهیزات مرکز کامپیوتر هزینه اجاره ماشینهای کامپیوتری و هر گونه حق الزحمه خدمات پشتیبانی در اجرای موارد قید شده به مستخدمان وزارت برنامه وبودجه یا سایر دستگاههای دولتی و سایر اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) با رعایت این آیین نامه به عمل خواهد آمد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
                                                                                                                            شماره 24704/ت 48
تاریخ 19/2/1367
تصویب نامه در خصوص صدور کتابهای منتشره از سوی انجمن خوشنویسان به خارج از کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/67 بنا به در خواست معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیری تصویب نمودند : انجمن خوشنویسان ایران مجاز است کتابهای منتشره از طرف انجمن را تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خارج از کشور صادر و ارز حاصل از فروش کتابهای مذکور را طبق مقررات مربوط صرف خرید و وارد نمودن کاغذ ومواد مورد نیاز چاپ و انتشارات خود نماید.
نخست وزیر میر حسین موسوی
 
تصویب نامه درمورد برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور و نمایشگاههای
بین المللی داخل کشور
وزارت بازرگانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 461/100 مورخ 21/1/1373 وزارت بازگانی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاههای بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی ، منوط به کسب مجوز از مرکز توسعه صادرات ایران وبرگزاری نمایشگاههای نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
                                                                                                                            شماره 21150/ت12555 ه
4/2/1374
تصویبنامه در مورد میزان حق تحقیق ساعتی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/1/1374 به استناد تبصره 2ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345: تصویب نمود :
1: میزان حق تحقیق ساعتی موضوع 6آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :
الف: دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و معادل آن حداقل سه هزار (3000) ریال و حداکثر پنج هزار(5000) ریال
ب: دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن حداقل چهار هزار (4000) ریال و حد اکثر هفت هزار(7000) ریال
پ: دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و معادل آن حداقل شش هزار (6000) ریال و حداکثر هشت هزار (8000) ریال .
تبصره 1: افرادی که دارای مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس هستند ، ولی سابقه تحقیق دارند و طبق تشخیص هیأت موضوع ماده (2) این آیین نامه صلاحیت تحقیق را دارد هستند ،از میزان حق تحقیق تعیین شده در بند (الف ) استفاده می کنند .
تفصره 2: میزان حق تحقیق افراد فوق الذکر بین حداقلها وحداکثرهای تعیین شده توسط هیأت موضوع ماده2این آیین نامه تعیین می شود.
2: این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 59685/ت 457 ه مورخ 18/10/1370 می شود.
معاون اول رییس جمهور حسن حبیبی
 
تصویب نامه در مورد معافیت از سود بازرگانی دستگاههای حروف چینی و قطعات یدکی آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1362 تصویب نمودن کلیه دستگاههای حروفچینی و قطعات یدکی آنها که مورد نیاز روزنامه های مجازکشو.ر (به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی)می باشداعم از مجاز ، مشروط و غیر مجاز با موافقت نخوست وزیر از پرداخت سود بازرگانی معاف است .
تبصره : موافقت با معافیت سود بازرگانی کالاههای مشروط و غیر مجاز ، مجوز ورود آنها نیز بوده و نیازی به احراز شرط نخواهد داشت .
این تصویب نامه جایگزین مصوبه شماره 25396 مورخ 14/4/1362 هیأت وزیران است .
نخست وزیر میر حسین موسوی


 
 
وزارت بازرگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
     تصویب نامه ارسال کتب ، نشریات ، فیلم ، نوارهای صوتی و تصویری ، اسلاید پرشده
وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/1/1375 بنا به پیشنهاد شماره 17675/100 مورخ 19/12/1374 وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال و تعریزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نمود :
ارسال کتب ، نشریات ، فیلم ، نوارهای صوتی و تصویری ، اسلاید پرشده ومواد تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی ( اعم از علمی ، تبلیغی ، فرهنگی ، آموزشی و جزوه های معرفی فعالیتها و تولیدات ) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند توسط دستگاههای اجرائی و سازمانها وموسسات دولتی یا معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و موسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، از سپردن تعهد ارزی موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374 و سایر مصوبات هیأت دولت معاف است .
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
 
تصویب نامه هیأت وزیران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارسال غیر تجاری کلیه آثار صوتی ، انواع آلات و ادوات موسیقی ایرانی و خارجی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا به پیشنهاد شماره 38706/1 مورخ 26/12/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وباستناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نطام نمود :
ارسال غیر تجاری کلیه آثار صوتی ، انواع آلات و ادوات موسیقی ایرانی و خارجی که در ایران ساخته می شود ، با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سپردن تعهد ارزی موضوع بند (1) تصویبنامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374 وسایر مصوبات هیأت دولت معاف است .
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
 
 
 تصویبنامه راجع به واژه های مربوط به تعاریف کتاب
هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 6290/ک مورخ 16/12/1374 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1.در این تصویبنامه واژه های زیر دارای تعاریف مریوط می باشند :
الف: کتاب : هر اثر چاپی غیر ادواری که به منظور ارایه به عموم انتشار یافته و بیش از (25) صفحه داشته باشد .
ب: فهرست نویسی پیش از انتشار : تهیه اطلاعات کتاب شناختی قبل از چاپ و انتشار اثر ، که معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ می شود .
2.کلیه ناشرین اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند کتابهایی که از این تاریخ اقدام به چاپ آنها می نمایند ، همراه با "فهرست نویسی پیش از انتشار " و " شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) " منتشر نمایند .
3.ضوابط اجرائی و مشخصات فنی فهرست نویسی پیش از انتشار توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اریه خواهد شد .
4.مسئولیت تایید نهائی فهرست های تهیه شده برای کتب بر عهده کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
5.ضوابط اجرائی و نحوه استفاده از شماره استندارد بین المللی کتاب (شابک) توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه نحو مقتضی در اختیار ناشران قرار خواهد گرفت .
6.مسئولیت اجرای طرح استفاده کلیه ناشران از شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
 
تصویبنامه هیأت وزیران درباره ( فهرست نویسی پیش از انتشار ) و ( شماره استاندارد بین المللی کتاب "شابک")
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 6290/100ک مورخ 16/12/1374 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1-        در این تصویبنامه واژه های زیر دارای تعاریف مربوط می باشند .
الف )کتاب : هر اثر چاپی غیر ادواری که به منظور ارائه به عموم انتشار یافته و بیش از 25 صفحه داشته باشد .
ب) فهرست نویسی پیش از انتشار : تهیه اطلاعات کتاب شناختی قبل از چاپ و انتشار اثر ، که معمولا در پشت صفحه عنوان چاپ می شود .
2-    کلیه ناشرین اعم از دولتی موظف اند کتابهایی که از این تاریخ اقدام به چاپ آنها می نمایند ، همراه با (فهرست نویسی پیش از انتشار )و (شماره استاندارد بین المللی کتاب "شابک" ) منتشر نمایند .
3-        ضوابط اجرایی و مشخصات فنی فهرست نویسی پیش از انتشار توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ارائه خواهد شد .
4-        مسئولیت تایید نهایی فهرستهای تهیه شده برای کتب بر عهده کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
5-        ضوابط اجرایی و نحوه استفاده از شماره استاندارد بین المللی کتاب شابک بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
                                                                                                                                          شماره 66583
9/7/1376
وزارت بازرگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد شماره 64545/ت18583ه مورخ 15/6/1376 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد .
در جلسه مورخ 23/6/1376 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد ارز کاغذ مطبوعات به تصویب رسید علاوه بر ارز تخصیص قبلی (موضوع مصوبه شماره 9134:75/م مورخ 28/12/1375 ) مبلغ پانزده میلیون (000/000/15 ) دلار دیگر به نرخ شناور برای واردات کاغذ مطبوعات در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارگیرد تا بر حسب نیاز مطبوعات و اعلام وزارتخانه مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخصیص داده شود.
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
تصویبنامه در خصوص پیشگیری از ناهماهنگی در امر انعقاد موافقتنامه وبرنامه های مبادلات فرهنگی
بمنظور پیشگیری از هرگونه ناهماهنگی در امر انعقاد موافقتنامه ها و برنامه های مبادلات فرهنگی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها مراتب ذیل به کلیه دستگاههای دولتی ابلاغ می گردد :
1-        تهیه پیش نویس موافقتنامه ها و نیز برنامه مبادلات فرهنگی ، به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده لازم است کلیه وزارتخانه ها و سازمانها ونهادهای دولتی در این زمینه هماهنگی لازم را با آن وزارت بعمل آورند .
2-    مسئولیت جمع آوری پیشنهادات و نظرات وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای دولتی و نیز دعوت از نمایندگان آنها جهت تهیه پیش نویس موافقتنامه ها و برنامه های مبادلات فرهنگی ، علمی و فنی به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
3-    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است قبلاً در کلیه موارد فوق ودر چهار چوب شرح وظایف وزارتخانه ها ، سازمانها و ارگانهای ذیربط هماهنگیهای لازم را بعمل آورد .
4-    وزارت امور خارجه مطابق قانون شرح وظایف آن وزارتخانه موظف است زمینه های لازم جهت امضا این نوع موافقتنامه ها و برنامه های مبادلاتی را حتی الامکان فراهم آورد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
شماره 6133/ت 19020
 9/2/1377
 
تصویبنامه در خصوص صدور کتب و نشریات به خارج از کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پیشنهاد شماره 1199/10/20892/1 مورخ 18/9/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعریزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تصویب نمود :
موسسات علمی ، فرهنگی ، مطبوعاتی و انتشاراتی ایرانی می توانند کتب و نشریات خود را به صورت معمول یا رایانه ای پس از تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خارج از کشور صادر و ارز حاصل از فروش آنها را طبق مقررات مربوط برای خرید و وارد نمودن کاغذ ، فیلم و زینک مورد نیاز خود هزینه نمایند .
معون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
 
شماره 6767/ت19635ه
تاریخ : 22/2/1377
تصویبنامه هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تائیدیه شماره 149:33 مورخ 12/2/1377 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب نمود :
مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503001 "هزینه های پیش بینی نشده جاری " قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، به منظور ادامه عملیات ساختمان دایره المعارف بزرگ اسلامی پرداخت شود .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
                                                                                                                              شماره 29517/ت20426ه
تاریخ 20/8/1377
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پیشنهاد شماره 10049 /1 مورخ 14/4/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وبه استناد ماده(6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تصویب نمود :
موسسات علمی ، فرهنگی، مطبوعاتی و انتشاراتی ایرانی می توانند کتب و نشریات را به صورت معمول یارانه ای پس از تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خارج از کشور صادرو ارز حاصل از فروش آنها را طبق مقررات مربوط برای خرید و وارد نمودن کاغذ، فیلم و زینک هزینه نماید .
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
تاریخ 10/8/1378
وزارت بازرگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پیشنهاد شماره 32873 /1 مورخ 6/11/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374: تصویب نمود :
تصویب نامه شماره 15345/ت16440ه مورخ 21/1/1375 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می شود :
عبارت (که جنبه غیر تجاری دارند ) از متن تصویبنامه حذف وعبارت (دیسکتهای نوری ) پس از عبارت ( اسلاید پر شده ) افزوده می شود .
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوشماره : 17566/ت22544
تاریخ 3/5/1379
تصویبنامه در خصوص تشکیل کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی ایران
وزارت امور خارجه – وزارت کشور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – وزارت بازرگانی جهاد سازندگی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 7425/102 مورخ 26/11/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
(کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی ایران ) با مسئولیت سازمان نقشه برداری کشور و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه ، کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ( موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران ) جهاد سازندگی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن و مرکز آمار ایران به منظور پیگیری اهداف زیر تشکیل می گردد :
1-        جمع آوری اطلاعات مربوط به نامهای جغرافیایی سرزمینی .
2-        ثبت صحیح و مستند نامهای جغرافیایی و جلوگیری از تشتت در نامهای جغرافیایی .
3-        تدوین دستورالعملها و روشهای علمی ثبت صحیح نامهای جغرافیایی .
4-        یکسان نمودن و همسان سازی نامهای جغرافیایی در اسناد مکتوب ونقشه ها . 
 
شماره 19920/ت23286ه
تاریخ 17/5/1379
 
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به قیمت فروش کاغذ چاپ تولید داخل در سال 1379
وزارت بازرگانی وزارت صنایع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی ، بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ، تصویب نامه شماره 64545/ت18583ه مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 4/5/1379 ستاد یاد شده ، به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد :
1-    قیمت فروش کاغذ چاپ تولید داخل در سال 1379 به ازای هر کیلو گرم دو هزا و پانصد(2500) ریال و کاغذ وارداتی به ازای هر کیلو گرم دو هزارو هفتصد (2700) ریال خواهد بود.
2-    ما به التفاوت قیمت فروش دو هزارو پانصد (2500) ریال به قیمت تمام شده سه هزارو ششصدو هفتادو چهار(3674) ریال کاغذ چاپ تولیدی گروه صنایع کاغذ پارس ومابه التفاوت قیمت فروش دو هزارو پانصد (2500) ریال با قیمت تمام شده سه هزارو پانصدو چهل و شش (3546) ریال کاغذ تحریر تولیدی شرکت چوب و کاغذ مازندران از محل ارز شناور تخصیصی ، بعد از تصویب شورای اقتصاد به صورت یارانه به شرکتهای مذکور پرداخت می شود .
3-    قیمت فروش هر کیلوگرم کاغذ مطبوعات تولیدی شرکت چوب و کاغذ مازندران، دو هزارو نهصدو پنجاه و هفت (2957) ریال و کاغذ مطبوعات وارداتی هزارو پانصد (1500) ریال تعیین می شود
4-    مابه التفاوت قیمت فروش هر کیلوگرم کاغذ مطبوعات تولید داخلی دو هزلرو نهصدو پنجاه و هفت (2957) ریال با قیمت فروش کاغذ مطبوعات وارداتی هزارو پانصد (1500) ریال در حدی که برای آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلانی یارانه پرداخت نمی شود بعد از تصویب شورای اقتصاد به صورت یارانه به شرکت چوب و کاغذ مازندران پرداخت خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
شماره:25956/ت021691
تاریخ :20/6/ 1379
تصویب نامه هیأت وزیران
 بسمه تعالی
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 
خرید آثار هنرهای تجسمی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/6/1379بنا به پیشنهاد شماره 12965/1مورخ 9/5/1378وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نمود :
1:وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی ،بانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می شود ،مجازند از محل اعتبارات در اختیار خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام نمایند .
2:سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه ها وموسسات دولتی معادل 2%اعتبار مصوب نسل هزینه ها ی سرمایه بودجه جاری وبرای شرکتهای دولتی ،بانکها وموسسات انتفاعی معادل 1%بودجه دستگاه مربوط است .
3:تعیین کیفیت آثار هنری وبرآورد قیمت کا رشناسی با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است .دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند باتوجه به نظر کتبی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی یا موسسات کارشناسی و مشاوره ای تعیین شده از سوی آن وزارت ،اقدام نمایند .
رو نوشت به دفتر مقام معظم رهبری ،دفتر رئیس جمهور ،دفتر ریاست قوه قضائیه ،دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی وامور مجلس رییس جمهور ،دفتر معاون اجرایی رییس جمهور ،دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ،سازمان بازرسی کل کشور ،اداره کل حقوقی ،اداره کل قوانین قوانین ومقررات کشور ،کلیه و زارتخانه سازمانها و موسسات دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی ،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت ودفتر هیأت دولت ابلاغ می شود.
 
نحوه خرید آثار هنری
وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی
با ستناد اصل 138قانون اساسی در اجرای مصوبه شماره 25956/ت21691ه مورخ 20/6/79 هیأت وزیران ناظر برنحوه خرید آثار هنری توسط وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وبه منظور تعیین موسسات کارشناسی ومشاوره ای مندرج در بند 3 این مصوبه ،آیین نامه مشروحه ذیل برای جلب مشارکت موسسات متقاضی در تاریخ 15/2/80 به تصویب وزیر فرهنگ شاد اسلامی رسید..
ماده 1:موسسات متقاضی موضوع این آیین نامه به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف:موسسات مشاوره ای که صرفاًدر مورد کیفیت هنری آثار ،خدمات مشاوره ای خود را به دستگاههای دولتی ارائه می کنند .
ب:موسسات کارشناسی ومشاوره ای که می توانند علاوه بر کیفیت در خصوص قیمت ،آثار هنری نیز اظهار نظر کنند
ماده 2:موسسات متقاضی باید دارای شرائط زیر باشند :
1:گواهی ثبت موسسه
2:داشتن یکسال سابقه فعالیت در حوزه هنر های تجسمی
3:دارا بودن تخصص لازم در موضوع مرتبط برای موسس یا مدیر موسسه
4:در اختیار داشتن حداقل یک نفر کارشناس متخصص در هنرهای تجسمی برای موسسات مشاوره ای وحداقل دو نفر کارشناس متخصص در هنر های تجسمی برای موسسات کارشناسی مشاوره ای
ماده 3:نظر موسسات مشاوره ای در مورد کیفیت آثار هنری با امضای کارشناس شاغل در موسسه ومهر موسسه معتبر بوده وتائید بهای کارشناسی اثر توسط مرکز هنر های تجسمی انجام خواهد شد .همچنین نظر موسسات کارشناسی ومشاوره ای در مورد کیفیت وبهای آثار هنری با امضای حداقل دونفر کارشناس شاغل در موسسه ومهر موسسه معتبر ومورد تائید مرکز هنرهای تجسمی خواهد بود .
ماده4:کلیه موسسات متقاضی برای اخذ مجوز موضوع این آئین نامه باید گواهی ثبت همراه با شرح سوابق فعالیتها ی فرهنگی وهنری ومدارک تشخیص صلاحیت کارشناسان هنری مذکور در ماده 2این آئین نامه را به مرکز هنر های تجسمی تسلیم نمایند .بدیهی است مرکز هنرهای تجسمی پس از بررسی موارد مذکور ظرف مدت یک ماه در خصوص اعطای مجوز تصمیم خواهد گرفت.
5:کلیه موسساتی که مجوز مشاوره وکارشناسی موضوع آئین نامه مزبور را اخذ نمودهاند موظف هستند هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از فعالیت خود مشتمل بر اطلاعات مکفی در مورد آثار مورد مبادله را در اختیار مرکز هنر های تجسمی قرار دهند .
ماده 6:مجوز صادره برای مدت یک سال معتبر بوده ودر پایان این مدت مرکز هنر های تجسمی در صورت تائید مجدد صلاحیت موسسه متقاضی مبادرت به تمدید آن خواهد کرد
ماده 7:مرکز هنرهای تجسمی در صورت مشاهده واحراز موارد ذیل نسبت به لغو مجوز اقدام خواهد نمود
1:عدم ارسال منظم گزارشات مذکور در ماده 5
2:عدم دقت در اعلام نظر کارشناسی د ر خصوص کیفیت وقیمت آثار هنری
3:عدم استفاده از کار شناسان ذیصلاح مذکور در ماده 2
 احمد مسجدجامعی
                                                                                                                                 شماره 9034/ت24620ه
تاریخ :05/03/1380
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1380با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ،موضوع نامه شماره 3108ه/ب مورخ 17/11/1379 تصویب نمود :
در ماده (3)تصویب نامه شماره 32213/ت22646ه مورخ 25/7/1379،موضوع آیین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت عبارت از محل اعتبارات مصوب مربوط بعد از عبارت تائید وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی اضافه گردد .
حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
                                                                                                                                     تاریخ:25/1/1382
 
تصویب نامه در خصوص رسیدگی به اختلافات بین مدیران اجرایی دستگاههای دولتی در سطح هر استان
وزارت کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/31399 مورخ18/4/1381 وزارت کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
الف:اختلافات بین مدیران اجرایی دستگاههای دولتی در سطح هر استان ،در خصوص نحوه اجرای قوانین ووظایف آنها ،چنانچه مستلزم تغییر یاتفسیر مقررات نباشد ،ابتدا در هیأتی مرکب از استاندار (رییس)وطرفهای اختلاف رسیدگی می شود .نظر استاندار که براساس تفاهم به عمل آمده اتخاذ می گردد ،ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ب:در صورتی که وزیر یا رییس دستگاه به نظر استاندار اعتراض داشته باشد ،مراتب را ظرف حداکثر دو هفته به معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور اعلام می نماید تا مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع گردد .
معاون اول رییس جمهور محمد رضا عارف 
شماره :37946/1901
تاریخ :6/3/1382
 
تصویب نامه راجع به اجرای کامل ماده 88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارتخانه ها، موسسات وشرکتها ی دولتی
شورای عالی اداری در صدور یکمین جلسه مورخ 27/2/1382بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه منظور فراهم نمودن زمینه اجرای کامل ماده 88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وائین نامه اجرایی آن وترغیب وتشویق دستگاههای اجرایی تصویب نمود :
1:باتوجه به ارزیابی انجام شده از چگونگی اجرای تکالیف مقرر در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس آن سازمان تربیت بدنی ،وزارت آموزش وپرورش ووزارت راه وترابری به ترتیب رتبه های اول تا سوم را احراز نموده اند ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است ضمن ابلاغ مراتب تقدیر و تشکر شورای عالی اداری از وزراء رییس سازمان تربیت بدنی ودست اندر کاران ذیربط در دستگاههای مذکور ،مراتب را در ارزیابی سالانه جشنواره شهید رجایی منظور نماید .
2:وزارتخانه ها وسازمانها یی که برای اجرای ماده 88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام موثری به عمل نیاورده اند ،علل تاخیر در اجرای احکام این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند واین سازمان حداکثر ظرف مدت یک ماه جمعبندی نهایی رابه شورای عالی اداری ارائه نماید
3:دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس جدول شماره 12پیوست قانون بودجه سال 1382واحکام مذکور در تبصره 4آن ،برای تحقق اهداف کمی مربوط به فعالیتها وپروژه های تعیین شده ،برنامه ریزی واقدام نموده و مراتب را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند
تبصره:استانداران مکلفند با طرح موضو ع این بند در شورای برنامه ریزی و توسعه استان،تحقق هدفهای مذکور را با توجه به اختیاراتی که در مورد توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دارند ،پیگیری و دنبال نمایند .
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری:محمد ستاری فر
 
                                                                                                                             شماره 10876/ت26561ه
تاریخ:5/3/1382
            تصویب نامه راجع به اسامی شرکتها ی مادر تخصصی وشرکتهای زیر مجموعه آنها
وزارت امور واقتصادی و دارایی وزارت مسکن وشهرسازی وزارت راه وترابری وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وزارت آموزش وپرورش:وزارت بازرگانی وزارت صنایع ومعادن وزارت کار وامور اجتماغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور      هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1382بنا به پیشنهاد وزارت خانه ها ی امور اقتصادی ودارایی ،مسکن وشهر سازی ،دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ،راه وترابری ،آموزش وپرورش ،بازرگانی ،صنایع ومعادن ،کار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (4)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379:تصویب نمود : تصویب نامه های شماره 21192/ت24246ه مورخ 20/5/1380 وشماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381،موضوع تعیین اسا می شرکتهای مادر تخصصی وشرکتهای زیر مجموعه آنها به شرح ذیل اصلاح می شوند :
1:اسامی شرکتهای مادر تخصصی موضوع ردیفهای 24تا35 فهرست شماره (1)تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1386هیأت وزیران به دلیل تکرار اسامی آنهادرپیوست شماره (1)تصویب نامه شماره 21192/ت24246ه مورخ 20/5/1380 هیأت وزیران از فهرست شماره (1)تصویب نامه فوق الذکر حذف می شوند .
2:با توجه به تصویب تبدیل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به شرکت مادر تخصصی وساماندهی سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ذیل آن ،نام شرکت مزبور در فهرست شماره (1)و(2)تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381اضافه می شود .
3:در فهرست شماره (1)تصویب نامه شماره 21192/ت24246ه مورخ 20/5/1380نام بانکهای ملی وصادرات به عنوان شرکتهای مادر تخصصی بدون زیر مجموعه اضافه ونام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حذف می شود .
4:نام بانک رفاه کارگران با عنایت به غیر دولتی بودن آن از فهرست شماره (1)اسامی شرکتهای مادرتخصصی موضوع تصویب نامه شماره 21192/ت24246ه مورخ20/5/1380 حذف می شود .
5:نام (سازمان توسعه تجارت ایران) وابسته به وزارت بازرگانی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی بدون زیر مجموعه به فهرست شماره (1)اسامی شرکتهای مادر تخصصی موضوع تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ21/1/1381 اضافه می شود.
6:جداول پیوست حاوی اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ،سازمان صنایع ملی ایران وسازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ،جایگزین جداول مندرج در فهرست شماره (3)تصویب نامه 1586/ت24246ه مورخ21/1/1381می شوند .
7:نام شرکت سهامی عمران شهرجدید علی شهر مندرج در اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید در فهرست شماره (2)تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ21/1/1381به (شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر تغییر می یابد.
8:در ردیف 15فهرست شمارها اسامی  شرکتهای مادر تخصصی ،موضوع تصویب نامه شماره1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381 هیأت وزیران ،نام شرکت مادر تخصصی سازمان ملی زمین ومسکن بدون زیر مجموعه به شرکت مادرتخصصی سازمان ملی زمین ومسکن دارای 37شرکت زیر مجموعه هاصلاح می شود وشرکتهای مذکور،به شرح ذیل ،در فهرست شماره (2)اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی ،فهرست می شوند :
الف: شرکت زمین ومسکن در 28استان کشور.
ب:شرکت کارخانه خانه سازی در 7منطقه کشور .
پ:شرکت ملی گسترش تسهیلات مسکن .
ت:شرکت حمایتی ایجادوگسترش واحدهای استیجاری واجاره به شرط تملیک
9:درردیف 16فهرست شماره 1 ااسامی شرکتهای مادر تخصصی ،موضوع تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ21/1/1381 هیأت وزیران ،نام شرکت مادر تخصصی (عمران وبهسازی شهری) (بدون زیر مجموعه)به شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی (دارای 7شرکت زیر مجموعه)اصلاح می شود وشرکتهای مذکور ،به شرح ذیل ،در فهرست شماره (2)اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادرتخصصی،فهرست می شوند :
الف:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی.
ب:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق.
پ:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب .
ت:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب.
ث:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب.
ج:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب غرب.
چ:شرکت عمران و مسکن سازان ایران .
10:تعداد شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی صنایع الکترونیک از 2 شرکت به 5 شرکت افزایش یافته و نام شرکتهای صنایع مخابرات صا ایران، صنایع اپتیک اصفهان وصنایع الکترونیک شیراز به جدول شماره (2:28) فهرست شماره (2) تصویب نامه شماره 21192/ت24246ه مورخ 20/5/1380 اضافه می شود.
11:تعداد شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دفاع از 5 شرکت به 2 شرکت کاهش می یابد، لذا نام شرکتهای صنایع هواپیمایی (صها)، صنایع هواپیماسازی (هسا) و پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) از جدول شماره (2:29) فهرست شماره (2) تصویب نامه شماره 21192/ت24246ه مورخ 20/5/1380 حذف می شود.
12:نام شرکت مادر تخصصی ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک در فهرست شماره (1) تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381 ابقا می شود .
13:نام شرکت افست (سهامی عام) از اسامی شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی صنایع آموزشی مندرج در فهرست شماره (2) تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381 حذف می شود.
14:بند (6) قسمت (الف) ویژگیهای اساسی قابل درج در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی منضم به تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381 حذف می شود.
15:(ویژگی های اساسی قابل درج در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی) منضم به تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381 به مفاد تصویب نامه شماره 21192/ت24246ه مورخ 20/5/1380 نیز تسری می یابد.
16:نام شرکت حمل و نقل آبادان از فهرست شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی حذف و به زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان غله کشور اضافه می شود.
17:نام صندوق حمایت از فرصت های شغلی به عنوان شرکت مادر تخصصی بدون زیر مجموعه به فهرست شماره (1) تصویب نامه شماره 1586/ت24246ه مورخ 21/1/1381 اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور:محمد رضا عارف
 شماره:26604/ت25643ه
تاریخ:15/5/1382
تصویبنامه در خصوص تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری حمایت از
نویسندگان و هنرمندان کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 24626/1 مورخ 10/9/1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1:به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در اجرای بند (10) ردیف فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی ، بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنی،راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:مصوب1379:موضوع تصویب نامه شماره 49454/ت23269ه مورخ 2/11/1379 راساً نسبت به تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و هنرمندان کشور با رعایت نکات زیر اقدام نماید:
الف:عملیات اعتباری در چارچوب قانون پولی و بانکی انجام گیرد.
ب:در احراز صلاحیت فنی، علمی و تجربی مدیران صندوق از همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره برداری شود.
ج:نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای عملیات پیش بینی گردد.
د:خدمات صندوق صرفا به جامعه نویسندگان ، خبرنگاران، هنرمندان و فیلم سازان ارایه شود.
2:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بودجه مورد نیاز را به عنوان کمک در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید.
3:مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از محل اعتبارات مربوط به هزینه های پیش بینی نشده، ردیف (503001) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به صندوق یاد شده اختصاص داده می شود.
معاون اول رئیس جمهور:محمد رضا عارف
شماره :36822/ت26040ه
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه مجازاست نسبت به راه اندازی مرکز تحقیقات زبان وادبیات فارسی در کشور افغانستان اقدام نماید .
صورتجلسه
براساس تصویب نامه شماره 6454 مورخ 3/6/1344 واصلاحیه شماره 97294 مورخ 24/10/1356 هیأت وزیران وپیرو دعوت اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی ودارائی ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ووزارت دادگستری ،به منظوربررسی وتجدید نظر در نرخ آگهی های دولتی ،طی نشستی در مورخ 30/7/82 تعرفه نرخ آگهی های دولتی برای سال 1383به شرح ذیل موافقت وپیشنهاد گردید .
 
تعرفه آگهی های دولتی برای سال 1383
ماده1:نرخ چاپ آگهی در مطبوعات به شرح زیر است :    
بند 1:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها تا ده هزار نسخه است برای هر سطر :
الف:صفحه اول 2000 ریال  
ب:صفحه آخر 1330 ریال  
ج:صفحه های دوم وسوم 1000 ریال  
د:صفحه های داخلی 800 ریال     
بند 2:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین ده هزار تا پنجاه هزار نسخه است برای هر سطر :
الف:صفحه اول 2930 ریال     
ب:صفحه آخر 2000 ریال    
ج:صفحه های دوم وسوم 1330 ریال   
د:صفحه های داخلی 1070 ریال
بند3:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین پنجاه هزار تا یکصد هزار نسخه است برای هر سطر:
الف:صفحه اول 7470 ریال
ب:صفحه آخر 4940 ریال   
ج:صفحه های دوم و سوم   2590 ریال     
د:صفحه های داخلی     1850 ریال                
بند 4:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین یکصد هزار تا دویست هزار نسخه است برای هر سطر:
الف:صفحه اول    11700 ریال   
ب:صفحه آخر    7470 ریال   
ج:صفحه های دوم و سوم     4940 ریال
د:صفحه های داخلی    2930 ریال
بند 5:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین دویست هزار تا سیصد هزار نسخه است برای هر سطر:
الف:صفحه اول   16800ریال  
ب:صفحه آخر   12300 ریال   
ج:صفحه های دوم و سوم    6200 ریال
د:صفحه های داخلی    4200 ریال
بند6:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین سیصد هزار تا چهار صد هزار نسخه است برای هر سطر:
الف:صفحه اول   30300 ریال   
ب:صفحه آخر   21400 ریال   
ج:صفحه های دوم وسوم   18400 ریال
د:صفحه های داخلی    9350 ریال
بند7:مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بیش از چهار صد هزار نسخه است برای هر سطر:
الف:صفحه اول   39000 ریال   
ب:صفحه آخر   23500 ریال   
ج:صفحه های دوم و سوم   20200 ریال
د:صفحه های داخلی    12000 ریال      
تبصره: مبنای محاسبات وسیله سطر شمار مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
ماده (2): نرخ چاپ آگهیهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند در مطبوعات به شرح ذیل است:
1-    نرخ چاپ آگهیهای تحدید حدود ، نوبتی،فقدان سند،اجرایی،مزایده،دادرسی مدنی، حصر وراثت و غیره در نشریات با شمارگان تا یکصد هزار نسخه بر مبنای هر سطر(390) ریال و برای آگهی های ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی بر مبنای هر سطر (1050) ریال محاسبه خواهد شد.
2-        نرخ چاپ هر دو گروه از آگهی های یاد شده در نشریات با شمارگان بیش از یکصد هزار نسخه بر مبنای هر سطر (2010) ریال خواهد بود.
تبصره: در محاسبات نرخ آگهی های موضوع این ماده هر سه کلمه یک سطر تلقی می شود.
ماده (3):نرخ چاپ آگهی در صفحات داخلی نشریات مجلد شده به شرح ذیل است:
1-        در مجلات با شمارگان کمتر از پنج هزار نسخه هر سطر 670 ریال
2-        در مجلات با شمارگان تا بیست هزار نسخه هر سطر 940 ریال
3-        در مجلات با شمارگان بیش از بیست هزار نسخه هر سطر 1200 ریال
تبصره: به نرخ چاپ آگهی صفحات پشت جلد و داخل جلد مجلات موضوع این ماده به ترتیب صد در صد و پنجاه درصد  افزوده می شود.
ماده4: به نرخ چاپ آگهی های دولتی در جرایدی که به زبان فارسی و یا محلی انتشار می یابند سی درصداضافه می شود.
ماده5: به نرخ چاپ آگهی های دولتی در مطبوعات استانی که به زبان فارسی و یا محلی انتشار می یابند بر حسب تعداد شمارگان آنها بیست درصد اضافه می شود.
ماده6: در کلیه مطبوعات به نرخ آگهی هایی که به صورت رنگی به چاپ می رسند به ازای هر رنک سی و پنج درصد  اضافه می شود.
ماده7: به نرخ چاپ آگهی های دولتی در مطبوعاتی که همواره دارای 16 صفحه اصلی و یا به طور تمام رنگی به چاپ می رسند بر حسب تعداد شمارگان آنها ده درصد  اضافه می شود.
ماده8: هزینه های مربوط به تهیه عکس ، کلیشه و طراحی، ترجمه و سایر هزینه های جانبی با کارشناسی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده سازمان آگهی دهنده است.
ماده9: هیچ یک از دستگاههای دولتی آگهی دهنده موضوع این تعرفه مجاز به ذکر نام یا قید نشریه یا گروه خاصی از جراید نمی باشد.
ماده10: این تصویبنامه در سال 1383 از زمان ابلاغ لازم الاجراست و برای سالهای بعد نیز تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است.کلیه تصویب نامه های مغایر با این تصویب نامه از درجة اعتبار ساقط است .
شماره 14759/ت30719ه
3/4/1383
تصویب نامه راجع به نحوه هزینه نمودن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور وسایر قوانیین ومقررات عمومی دولت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 27485:33 مورخ 27/2/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ت)تبصره (1)قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصویب نمود :
1:کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1)بابت هر وزارت خانه یا سازمان ،در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع گردد .
2:اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2)بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی وتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان وتصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان قابل مصرف خواهد بود
3:مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور توزیع می شود .
4:کل هزینة خارج ازشمول شرکتهای دولتی (جدول شماره 3)زیر مجموعه هر وزارت خانه ویا سازمان در اختیار وزیر ویا رییس سازمان متبوع قرار می گیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابع که بودجه آنها در پیوست شماره(3)قانون بودجه سال 1383 کل کشور به تصویب رسیده است ،توزیع نمایند .
5:استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار وپیشرفت فعالیتها وعملیات وبارعایت قانون نحوة هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور:مصوب 1366 ودیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل هزینه می باشد.
معاون اول رییس جمهور محمد رضا عارف .
 
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور وسایر قوانین ومقررات عمومی دولت موضوع بند (ت)تبصره (1)
جدول شماره 1                                                                                                 (ارقام به میلیون ریال )
 
عنوان
اعتبارات هزینه ای (جاری)
تملک دارائیهای سرمایه ای
هزینه از محل واحد اختصاصی
مصوب
سهم خارج از شمول
مصوب
سهم خارج ازشمول
مصوب
سهم خارج از شمول
فصل تقیقات
سایر
جمع
فصل تحقیقات
سایر
جمع
نهاد ریاست جمهوری (با حتساب ردیف503241)
574/783/1
90/822
840/270
664/261
450/248
907/14
510/2
160/2
0
160/2
دبیر خانه مجلس خبرگان
156/4
81
61
133
500
10
0
0
0
0
مجمع تشخیص مصلحت نظام
264/56
852/1
818
670/2
000/7
140
0
0
0
0
شورای نظارت برصدا وسما
514/1
30
22
52
0
0
0
0
0
0
مجلس شورای اسلامی
917/425
190/17
281/6
471/22
300/16
326
500/7
0
113
112
شورای نگهبان
000/80
183/2
152/1
432/4
500/1
30
0
0
0
0
وزارت اطلاعات
000/951/1
760/34
744/28
504/63
000/240
800/4
0
0
0
0
بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
870/420
350/1
293/6
644/7
000/10
200
0
0
0
0
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
666
192/67
971/3
164/71
727/882/1
655/37
651/93
300/2
240/1
640/4
مرکز آمار
075/78
758/6
070/1
828/7
000/1
20
500/2
500/2
0
500/2
سازمان نقشه برداری کشور
618/107
510/3
562/1
072/5
000/15
300
0
0
0
0
وزارت کشور
128/544
582/17
898/7
480/25
450/097/2
949/41
0
0
00
0
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
404/648/6
668/20
416/99
084/120
400/399/1
988/27
0
0
0
0
وزارت امور خارجه
511/693/1
861/27
985/34
846/52
340/220
407/4
000/1
0
15
15
وزارت دادگستری
117/180
222
698/2
921/2
340/11
229
400/30
0
456
256
 


 
عنوان
اعتبارات هزینه ای (جاری)
تملک داراییهای سرمایه ای
هزینه از محل واحد اختصاصی
مصوب
سهم خارج از شمول
مصوب
سهم خارج ازشمول
مصوب
سهم خارج از شمول
فصل تحقیقات
سایر
جمع
فصل تحقیقات
سایر
جمع
داد گتری جمهوری اسلامی ایران
783/940/2
906/15
873/42
779/59
845/687
757/13
0
0
0
0
وزارت امور اقتصاد ودارایی
200/564
562/29
020/8
583/27
900/202
058/4
576/462
000/5
879/6
879/11
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
273/960/26
156/157
047/403
202/559
000/242/1
860/34
000/687/5
000/30
855/84
855/114
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری
268/148
352/3
174/2
526/5
370/21
427
0
0
0
0
مزارت کار وامور اجتماعی
289/097/1
605/30
003/16
606/46
210/385
704/7
000/2
0
40
20
سازمان تأمین اجتماعی
000/698
0
470/10
470/10
0
0
000/900/45
0
500/528
500/538
وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری
493/854/4
998/800
802/60
801/861
515/053/2
070/42
359/763/1
207/725
572/15
779/740
دانشگاه پیام نور
144/97
092/8
168/21
260/29
800/28
880/2
900/502
500/2
790/174
290/178
شورای عالی انقلاب فرهنگی
121/12
274/11
26
400/11
875/1
28
0
0
0
0
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
751/48
200
728
928
150/1
22
0
0
0
0
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
812/212
858/17
924/2
782/20
480/405
110/8
44000
0
660
660
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
220/018/2
222/34
760/29
982/63
200/221
424/4
0
0
0
0
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
550/95
650/4
264/1
014/6
0
0
0
0
0
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
600/12
0
189
189
0
0
0
0
0
0
 
اعتبارات خارج ازشمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین ومقررات عمومی دولت موضوع بند (ت) تبصره (1)
شماره23523/24713
 تاریخ:1/5/1382
تصویب نامه در خصوص اصلاحیه ،اصلاح آیین نامه ترویج وتوسعه فرهنگ نماز
کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها وموسسات دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی واستانداریهای سراسر کشور
نظر به اینکه در بند (4)تصویب نامه شماره 51545/ت024713مورخ 2/11/1381، موضوع اصلاح آیین نامه ترویج وتوسعه فرهنگ نماز ،عبارت سازمان“ تبلیغات اسلامی “به اشتباه سازمان تبلیغات اسلامی موظف است تحریر شده است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود
دبیر هیأت دولت عبداله رمضان زاده
 


[*] آیین نامه شورای تمبر مصوب 12/10/64 مسئولان نهادهای عضو شورای تمبر به بخش آئین نامه ها رجوع شود.
[†]شماره 6454
تاریخ :3/6/44
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تشکیل کمسیون بررسی نرخ آگهی های دولتی
وزارت اطلاعات  هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/44 بنا به پیشنهاد شماره 1704/ط.م 21672 مورخ 4/5/44 وزارت اطلاعات وموافقت شماره 24/10413:3/6/44 وزارت دارایی تصویب نمود ند که در اسفند ماه هر سال کمیسونی در وزارت اطلاعات با حضور نمایندگان وزارت مزبور ،وزارت دادگستری ،وزارت دارایی ،انجمن مطبوعات وثبت کل تشکیل گردد ونرخ آگهی های دولتی رامورد بررسی قرار داده وتصمیم لازم رااتخاذ نمایند ،مصوبات این کمیسیون پس از ابلاغ از طرف وزارت اطلاعات لازمالاجرا خواهد بود ،ضمنا این کمیسیون در سال 1344 استسنائا در شهریور ماه 1344 تشکیل واتخاذ تصمیم خواهد نمود . اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
از طرف نخست وزیر امضا
07: