بانک اطلاعات قوانین و مقرراتمصوبات هیأت وزیران

مصوبات هیأت وزیران

فصل دوم:
 
مصوبات هیأت وزیران
 
                 
                     تصویب نامه های، مرتبط با وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
 
 
تصویب نامه در خصوص عدم صدور مجوز نام خارجی ولاتین مغازه ها وفروشگاهها
بنا به تصمبم هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1361 نظر به آنکه اسامی پاره ای از مغازه ها ، فروشگاهها و شرکتها با استقلال فرهنگی و شئونات جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست ،لذا وزارتخانه ها وموسسات و سازمانها ی دولتی مسئول در این زمینه موظف اند از صدور مجوز ویا هر گونه اقدامی که موجب رسمیت یافتن نام خارجی ولاتین مغازه ها و فروشگاهها و شرکتهای مزبور می گردد احتراز نماید .
نخست وزیر میر حسین موسوی
                                                                                                                                    شماره 16542
تاریخ 2/6/62
تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای تمبر با ترکیب جدید
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1362 بنا به پیشنهاد شماره 785/4/4463/ک مورخ 17/3/62 وزارت پست وتلگراف و تلگراف وتلفن تصویب نمود ، به منظور بهبود وضع چاپ و انتشار تمبرهای جاری و یادبود پستی که نقش موثری در نشر وبیان سمبلیک فرهنگ و مواضع اصیل انقلاب اسلامی ایران دارد ، شورای تمبر با ترکیب جدید مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های پست و تلگراف وتلفن ، امور اقتصادی ودارایی ، امور خارجه ، ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی تحت نظر نماینده تام الاختیار وزارت پست و تلگراف وتلفن تشکیل و نسبت به کلیه امور مربوطه تمبرهای یاد شده بررسی واتخاذ تصمیم نموده، نتیجه را جهت اجرا و سفارش چاپ ، به وزارت مذکور اعلام نماید . [*]
وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمانهای وابسته وذیربط (سازمان چاپخانه دولتی ایران ) با توجه به اهمیت موضوع ، به اجرای تصمیمات شورای مذکور وقبول وچاپ کلیه سفارشات اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف وتلفن اقدام می نماید .
این تصویبنامه از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه 25/3/43 هیأت وزیران می باشد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
          تصویب نامه در خصوص صدور کتاب به خارج از کشور توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1362 بنا به در خواست شماره 290/100ق مورخ 18/10/1361 دفتر نشر فرهنگ اسلامی و پیشنهاد شماره 3204/62 مورخ 23/11/1362 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود . دفتر نشر فرهنگ اسلامی مجاز است کتابهایی را که مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی می باشد بدون رعایت مقررات صادرات و واردات به خارج از کشور صادر نماید . و ارز حاصل از فروش کتابهای مذکور را طبق مقررات مربوط صرف خرید و وارد نمودن انواع کاغذ ، ماشینهای چاپ و صحافی ومواد مورد نیاز چاپ وانتشارات خود دفتر نشر فرهنگ اسلامی بنماید .


تاریخ 13/11/1380
تصویب نامه در خصوص عضویت وزیر ارشاد در مجمع عمومی شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/11/1380 به استناد 7قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379 تصویب نمود :
وزیران صنایع و معادن  و فرهنگ ارشاد اسلامی به عنوان مجمع عمومی شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند .
محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
                           آیین نامه اماکن عمومی
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1364 با عنایت به مرقومه شماره 18140/64 مورخ 22/12/63 ریاست جمهوری و با توجه به پیشنهاد شماره 24/5708 مورخ 11/6/1364 وزارت کشور تصویب نمودند، اصلاحات مشروحه زیر در آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویبنامه شماره 15818 مورخ 10/10/63 هیأت وزیران صورت پذیرد :
1.ماده 3 و تبصره ذیل آن و همچنین مواد 6 و27 آیین نامه به ترتیب زیر اصلاح گردد :
ماده 3: مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت .
تبصره ضوابط مربوط به صلاحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی ونیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی ، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه وپس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 6: در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آیین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند .
ماده27: تخلف از مقررات این آیین نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی ودر صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دایم پروانه کسب می گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی وقانونی نخواهد شد .
1-        مواد زیر به عنوان مواد 28 و 29 و 30 به آیین نامه اماکن عمومی الحاق وماده 28 آیین نامه عیناً به عنوان ماده 31 درج گردد :
ماده 28: برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب وفقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود .
ماده 29: در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد .
ماده 30: کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد . لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آیین نامه پیش آید . در صورتی که موضوع در شهربانی مطرح ومنجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
                                                                                                                                  شماره 600/40 ت 186
14/3/1368
وزارت برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ6/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 480:72/2911:1 مورخ 27/2/1368 وزارت برنامه و بودجه وبه استناد تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور ماده(1) آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ، ماشینی ، انفورماتیک ، نشریات مصوبه42940 مورخ17/4/1366 را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند :
 
تصویب نامه راجع به اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ، ماشینی ، انفورماتیک ، نشریات
ماده 1: پرداخت حق التدریس ، حق تالیف و ترجمه و ویرایش ، تهیه و تدوین و چاپ نشریه های تخصصی ( روزنامه ، مجله ، کتب وهر گونه نشریات تخصصی دیگر ) حق الزحمه مربوط به خدمات ماشینی (کامپیوتری ) ، طراحی وایجاد سیستمها ،توسعه و تجهیزات مرکز کامپیوتر هزینه اجاره ماشینهای کامپیوتری و هر گونه حق الزحمه خدمات پشتیبانی در اجرای موارد قید شده به مستخدمان وزارت برنامه وبودجه یا سایر دستگاههای دولتی و سایر اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) با رعایت این آیین نامه به عمل خواهد آمد .
نخست وزیر میر حسین موسوی
                                                                                                                            شماره 24704/ت 48
تاریخ 19/2/1367
تصویب نامه در خصوص صدور کتابهای منتشره از سوی انجمن خوشنویسان به خارج از کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/67 بنا به در خواست معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیری تصویب نمودند : انجمن خوشنویسان ایران مجاز است کتابهای منتشره از طرف انجمن را تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خارج از کشور صادر و ارز حاصل از فروش کتابهای مذکور را طبق مقررات مربوط صرف خرید و وارد نمودن کاغذ ومواد مورد نیاز چاپ و انتشارات خود نماید.
نخست وزیر میر حسین موسوی
 
تصویب نامه درمورد برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور و نمایشگاههای
بین المللی داخل کشور
وزارت بازرگانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 461/100 مورخ 21/1/1373 وزارت بازگانی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاههای بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی ، منوط به کسب مجوز از مرکز توسعه صادرات ایران وبرگزاری نمایشگاههای نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
                                                                                                                            شماره 21150/ت12555 ه
4/2/1374
تصویبنامه در مورد میزان حق تحقیق ساعتی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/1/1374 به استناد تبصره 2ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345: تصویب نمود :
1: میزان حق تحقیق ساعتی موضوع 6