درباره مادرباره اداره کل

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه

تعداد پرسنل: 183نفر

تعداد واحدهای زیرمجموعه:

                                     دارای 13 اداره در 13 شهرستان استان

                                     دارای 8 مجتمع و واحد خارج از اداره کل در شهر کرمانشاه

                                    دارای رتبه ممتاز در میان ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی سراسر کشور