اداره کل استان کرمانشاهدرباره اداره کل

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه واقع در بلوار شهید بهشتی جنب سینما استقلال

ershad.krsh@yahoo.com

8251099-0831