معاونت فرهنگی و مطبوعاتی

نام و نام خانوادگی  : پیمان جسری

سمت : سرپرست معاونت فرهنگی و  مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

تلفن تماس : 8238374

ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی : 

سمت : 

تلفن مستقیم : 8238380

نام و نام خانوادگی : محسن نجفی  حجت محمودی

سمت : کارشناس دفتر فعالیتهای قرآنی

تلفن : 8249926

ایمیل :

نام و نام خلانوادگی : آقای ملکی

سمت : کارشناس فرق و مذاهب

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  233

 

نام و نام خانوادگی : آقای مسعود گودرزی

سمت : کارشناس مراکز و انجمنها و موسسات و تبلیغاتی

تلفن خانه : 8238390  -  8238402  - 8238403   - 8238404   داخلی  232

نام و نام خانوادگی : خانم محمدی

سمت : کارشناس مسئول مطبوعات

تلفن : 8254847

ایمیل